top of page

กลุ่มที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งหวังเพื่อยกระดับกัญชาและกัญชงไทย

ในระดับมาตรฐานสากล

ในการคิดค้นวิธีการปลูกต่าง ๆ ที่อาศัยธรรมชาติ 100% และนำมาแบ่งปันกับประชาชนไทย

organic-cannabis-plant-symbolizes-alternative-medicine-growth-generated-by-ai (1).jpg
bottom of page