top of page

WELCOME
TO
PanBuriram

กลุ่มที่มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งหวังเพื่อยกระดับกัญชาและกัญชงไทย

ในระดับมาตรฐานสากล

ในการคิดค้นวิธีการปลูกต่าง ๆ ที่อาศัยธรรมชาติ 100% และนำมาแบ่งปันกับประชาชนไทย

scientist-is-checking-analyzing-cannabis-experiment-holding-beaker-cbd-oil-laboratory.jpg
marijuana-flower-bud (1).jpg

มุ่งเน้นให้ความรู้ในพืช

กัญชาและกัญชง

IMG_1315.jpg

PanBuriram
Shop

เลือกซื้อสินค้า

shopee-01.png
top-cannabis-flower-garden-with-thc-spoil-marijuanna-flower-is-ingredient-making-herb-drug
bottom of page